Úlohou každého členského štátu Európskej únie je prispieť svojim prírodným dedičstvom k zachovaniu prírodného bohatstva. Krajiny Európskej únie tak budujú sústavu NATURA 2000 – celoeurópsku sieť chránených území, na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich vzácnych alebo ohrozených živočíchov a rastlín.

Hlavná úloha siete Natura 2000

Natura 2000 ochraňuje najvzácnejšie a najohrozenejšie druhy voľne rastúcich rastlín, žijúcich živočíchov a prírodných biotopov na území Európskej únie.
Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že chráneným územiam najviac prospieva to, že zostanú nedotknuté, účelom vytvorenia tejto sústavy je presný opak. Natura 2000 zabezpečí a podporí všetky aktivity, ktoré súvisia s ochranou prírody a človek zostane jej súčasťou.

Špecifické ciele projektu:

  • Zabezpečenie, aby boli ohrozené druhy sledované prostredníctvom spoľahlivých zdrojov údajov.
  • Posúdenie dopadu zmeny klímy na sústavu Natura 2000
  • Zabezpečenie ochrany biotopov a rašelinísk vytvorením manažmentových stredísk
  • Vytvorenie a zhodnotenie agrolesníckych systémov, ktoré podporujú ohrozené druhy a typy biotopov
  • Obnovenie biotopov a vytvorenie prístupov pre vysoko ohrozené druhy, ako je tetrov hlucháň, fúzač karpatský, atď.
  • Vyhodnotenie účinnosti, skúseností a poznatkov z pilotných lokalít
  • Vyhodnotenie sociálno-ekonomických prínosov a ekosystémových služieb, ktoré poskytuje sieť Natura 2000
  • Zvýšenie povedomia o sústave Natura 2000 nielen medzi odbornou ale aj širokou verejnosťou

Často kladené otázky

1Ak bude môj pozemok patriť do zoznamu území európskeho významu, zoštátnia, alebo znárodnia mi ho?
Nie. Vlastník pozemku ostáva nezmenený, vlastnícke práva nie sú týmto návrhom zmenené. Tvrdenia, ktoré sa objavujú spravidla na sociálnych sieťach o znárodňovaní a vyvlastňovaní sú nepravdivé, zavádzajú verejnosť aj vlastník.
2Zaradením niektorých lokalít do národného zoznamu území európskeho významu zanikne vidiek?
Nie, nezanikne. Je to ďalší hoax. Vidiek, nezanikne ani sa nezníži zamestnanosť v regióne. Užívateľ pozemku bude na pozemku hospodáriť naďalej tak, aby kvalita biotopu ostala nezmenená, prípade sa jeho kvalita zvyšovala.
3Zanikne existujúca infraštruktúra v navrhovaných lokalitách?
Nie, nezanikne. V súčasnosti existujúce a využívané poľné cesty, prechody a už existujúce stavby (napr. už existujúca chata na navrhovanej lokalite) ostávajú zachované.
4Ako súvisí návrh zaradenia predmetných lokalít do národného zoznamu území európskeho významu s reformou národných parkov?
Sú to rôzne témy, ktoré spolu nesúvisia.