Na projekte pracuje sedem organizácií. Odborníci týchto organizácií sa podieľajú na zabezpečovaní  monitoringu a manažmente chránených území, vyhodnocovaní ekosystémových služieb, vzdelávaní a riadení projektu.  

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý sa okrem iného zaoberá tvorbou a ochranou životného prostredia, ochranou prírody a krajiny. MŽP SR je koordinujúcim príjemcom  a je  zodpovedné za celkové riadenie projektu, podávanie správ a komunikáciu s CINEA  a s externým monitorovacím tímom. Kontroluje včasnú a vhodnú realizáciu projektových činností ako aj samotné čerpanie rozpočtu projektu a zároveň zabezpečuje propagáciu projektu, a to vytvorením a administráciou internetovej stránky a podporou komunikačných aktivít ostatných partnerov.  

Michal Šutriepka, hlavný koordinátor projektu, +421 908 741 321, 02 5956 2188, michal.sutriepka@enviro.gov.sk 

Viktória Štrbáková, finančný manažér, +421 908 723 790, 02 5956 2187, viktoria.strbakova@enviro.gov.sk 

Štátna ochrana prírody SR 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody zriadená Ministerstvom životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej úlohou je ochrana prírody a krajiny ako aj  starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny. V projekte IP LIFE NATURA 2000 bude riešiť vo všetkých projektových lokalitách praktické manažmentové opatrenia, napr. starostlivosť na rašeliniskách a na viacerých lokalitách chránených druhov s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre ich existenciu a zachovanie ich priaznivého stavu.  Je zodpovedná aj za oblasť hodnotenia ekosystémových služieb a prípravu integrovaných programov starostlivosti v pilotných projektových územiach Poľany a Záhoria.  

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  

je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Spravuje povrchové a podzemné vody a komplexnú hydroekologickú činnosť v povodiach.  V rámci integrovaného projektu LIFE – IP NATURA 2000 SVK je zodpovedný za implementáciu obnovy sladkovodných prostredí ako je znovuotvorenie bočných ramien, obnova prostredí brehov riek alebo adaptácia hydrologického režimu v projektových lokalitách Záhorie a Latorica. V predmetných lokalitách zabezpečuje sprietočnenie ramien v povodí Moravy a v prípade lokalít na východnom Slovensku zavodnenie jedného z ramien Tice a prírodnej rezervácie Tajba, ktorá je významná z hľadiska výskytu korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) – jediného pôvodného druhu, ktorý žije na Slovensku. 

WWF Slovensko

Občianske združenie WWF Slovensko (WWF) bolo založené v marci 2019 ako súčasť širšej medzinárodnej siete WWF Stredná a Východná Európa (WWF CEE), ktorá je pod pôvodným menom WWF Dunajsko-karpatský program už dvadsať rokov aktívne zapojená do ochrany prírody, riešenia  relevantných politík a zvyšovania povedomia verejnosti v dunajsko-karpatskom regióne. WWF Slovensko pracuje v rámci troch programových oblastí  – lesy, vody a voľne žijúce živočíchy. Všetky aktivity sú sprevádzané intenzívnou komunikáciou smerom k verejnosti s cieľom zvyšovať povedomie o potrebe ochrany prírody na Slovensku.  V tomto projekte je WWF zapojené do prípravy podpornej dokumentácie pre realizáciu konkrétnych ochranárskych aktivít v pilotných územiach Záhorie, Muránska Planina a   Poľana. 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológi

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie je združenie založené v roku 1993 zamerané na ochranu prírody, vrátane environmentálneho vzdelávania. Hlavným cieľom DAPHNE je poskytnúť odborné zázemie pre ochranu prírody v oblasti aplikovaného výskumu, monitoringu a manažmentu prírodných biotopov.  

V rámci projektu DAPHNE organizuje zber údajov o biotopoch a druhoch, ktoré sú predmetom ochrany v územiach európskeho významu, ale o ktorých nemáme dostatočné informácie.DAPHNE je v spolupráci so ŠOP SR zodpovedné aj za environmentálnu výchovu. Cieľom je posilniť kapacity zamestnancov a lektorov v ekocentrách / informačných centrách / prírodných centrách a tiež pripraviť rôzne podujatia pre verejnosť.

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM  

Národné lesnícke centrum je príspevkovou rezortnou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Komplexne zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach lesníctva a ostatných odvetviach pri riešení problematík súvisiacich s prírodným prostredím a ľudskou činnosťou v ňom, ako aj výskum mimoprodukčných, krajinotvorných, ekologických a ekonomicko-sociálnych vplyvov lesa, lesníctva a agrolesníctva v podmienkach Slovenska. V projekte IP LIFE NATURA 2000 koordinuje zavádzanie agrolesníckych systémov na projektových územiach Poľana a Záhorie, spolupracuje na návrhu a implementácii prírode blízkeho obhspodarovania lesa a manažmentových opatrení pre obnovu biotopov Hlucháňa hôrneho na projektových územiach Poľana a Muránska Planina.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 

Prírodovedecká fakulta vznikla v roku 1940 a od roku 1990, kedy vznikla eviromentálna sekcia sa základný výskum rozšíril aj o aktivity ktoré sa týkajú aplikovaného výskumu ekologického pre potreby ochrany prírody.
V rámci projektu IP LIFE NATURA 2000 PRiF zastrešuje prípravu metodiky a monitoring na zistenie nultého stavu indikačných druhov biodiverzity ekosystémov záujmových území. Z najznámejších ohrozených druhov sa opatrenia dotýkajú Korytnačky močiarnej, Fúzača alpského, Ďatľa bielochrbtého, Vydri riečnej, atď. V neposlednom rade je úlohou PRiF príprava štúdie s analýzou pružnosti cieľových vlastností území Natura 2000 vo vzťahu ku klimatickej zmene.